Karagandy State University, named after Buketov

Universitetskaya Str. 28
100028 Karaganda
Tel. +7 (7212) 77-03-89, 77-03-84


Polityka Prywatności